Isikuandmete kaitse

www.metzblue.com

Teie isikuga seotud andmete kaitse on meile oluline. Järgnevalt informeerime Teid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 12, 13, 14 ja 21 sellest, kuidas toimitakse Teie isikuandmetega meie veebilehe www.metz-ce.de kasutamisel, meiega lepingu sõlmimisel, selle täideviimisel ja lõpetamisel. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isikusse puutuvate ja tema majanduslike asjaolude üksikasju. Nende andmete hulka kuuluvad näiteks nimi, aadress, telefoninumber ja sünnikuupäev.

 

I. Vastutaja

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on vastutajaks:
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-post: info@metz-ce.de
 

Isikuandmete kaitse eest vastutava töötaja kontaktandmed: 
Jürgen Schmidt
E-post: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Veebilehe kasutamine informatsiooni saamiseks

Meie veebilehte võite külastada ka anonüümselt. Kui kasutate veebilehte vaid informatsiooni otsimiseks, ei logi ennast sisse ega edasta enda kohta käivat informatsiooni mingil muul viisil, ei töötle me Teie isikuandmeid. Erandiks on need andmed, mida Teie brauser vahendab veebilehe külastamise võimaldamiseks, samuti küpsiste vahendatud informatsioon veebilehe kasutamise statistiliseks analüüsiks.

Veebilehe tehnilise valmisoleku tagamiseks on vajalik töödelda Teie kohta automaatselt edastatud informatsiooni, et Teie brauser saaks meie veebilehte näidata ja Te saaksite seda kasutada. Neid andmeid kogutakse automaatselt ja salvestatakse serverisse iga kord, kui tulete meie internetilehele ja see puudutab otsinguarvuti arvutisüsteemi. Kogutakse järgmisi andmeid: host, kasutaja IP-aadress, vajadusel kasutajanimi, otsingu kuupäev ja kellaaeg.

Meie veebileht kasutab Piwik‘it (praegune nimetus Matomo, vaata matomo.org), avatud lähtekoodiga veebi analüüsi teenust. Nii on meil võimalik veebilehte Teie tarbeks optimeerida ja külastajasõbralikumaks muuta. Piwik kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis võimaldavad veebilehe kasutamist analüüsida. Kogutud andmed (sh kellaaeg, külastatud veebilehed, kasutatud brauser, operatsioonisüsteem) salvestatakse andmebaasis. Kõik IP-aadressid lühendatakse enne salvestamist (viimane ennik eemaldatakse). Me teame vaid seda, millisest võrgust päring tehti, aga mitte seda, millisest arvutist. Küpsiste abil saadud info veebilehe kasutamise kohta (ka anonüümseks muudetud IP-aadress) jääb Metz Consumer Electronics GmbH omandisse. Metz Consumer Electronics GmbH kasutab kogutud infot veebilehe kasutamise analüüsimiseks ja veebilehel toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks. Salvestatud andmeid ei seostata teiste andmeallikatega ega edastata kolmandatele isikutele.

Rohkem informatsiooni Piwik’i/Matomo andmekaitse kohta leiate aadressil matomo.org/privacy

Me töötleme Teie isikuandmeid veebilehe tehnilise valmisoleku eesmärgil järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• lepingu täideviimiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt b, kui külastate meie veebilehte, otsimaks infot meie toodete ja teenuste kohta;

• meie õigustatud huvide kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt f, et saaksite tehniliselt meie veebilehte kasutada. Meie õigustatud huvi seisneb Teile atraktiivse, tehniliselt toimiva ja kasutajasõbraliku veebilehe pakkumises, selle kaitsmises küberriskide eest ja meie veebilehelt kolmandatele osapooltele lähtuvate küberriskide tekkimise vältimises. 

 

III. Veebilehe aktiivne kasutamine ja lepingu sõlmimine

Lisaks meie veebilehelt informatsiooni otsimisele on Teil võimalik seda ka aktiivselt kasutada, näiteks tellida katalooge, otsida Teie läheduses olevaid spetsialiseerunud jaemüüjaid, tellida meie uudiskirja või meiega ühendust võtta. Lisaks eespool kirjeldatud informatsiooni otsimisega seotud isikuandmete töötlemisele töötleme sel juhul ka Teie täiendavaid andmeid, mida vajame tellimuse täitmiseks või Teie küsimustele vastamiseks.

a. Kontaktitaotlus

Selleks, et saaksime vastata vastava formulari või e-kirja teel saadetud küsimustele, töötleme Teie poolt kontaktitaotlusega edastatud isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kindlasti Teie nimi, meiliaadress vastuse saatmiseks ja muu info, mida Te meile oma sõnumiga edastate. 

Me töötleme Teie isikuandmeid tarbija küsimustele vastamise eesmärgil järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• meie õigustatud huvide kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt f; meie õigustatud huvi seisneb kontaktitaotlusele asjatundliku vastuse andmises.

b. Lepingu sõlmimine

Kui Te tellite meie veebilehelt mingi teenuse (nt kataloogi saatmise), töötleme Teie isikuandmeid selleks, et tellimust vastu võtta, seda täita ja tellitud toode või teenus Teile kätte toimetada. Seejuures töötleme kontaktitaotluse formulariga edastatud andmeid (kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga*, teiste andmete edastamine on vabatahtlik):

• Tiitel
• Perekonnanimi
• Tänav/maja number
• Sihtnumber
• Linn
• E-posti aadress
• Telefoninumber
• Muud andmed, mida Te sõnumiga edastate

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täideviimiseks ja lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• lepingu täideviimiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt b.

c. Uudiskiri

Andmete töötlemine uudiskirja tellimisel e-posti aadressile

Kui tellite meie uudiskirja, töötleme uudiskirja regulaarseks saatmiseks e-mailile Teie poolt formulariga edastatud andmeid või eraldiseisvaid andmeid, toetudes järgmistele õiguslikele alustele.

• Teie poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt a.

 

IV. Veebilehest väljaspool toimuv kontaktitaotlus ja lepingu sõlmimine 

Kui esitate meile kontaktitaotluse ja meie sõlmime Teiega lepingu mitte veebilehe kaudu vaid mõnd teist kommunikatsioonikanalit (e-post, telefon, vahetu kontakt) kasutades, töötleme Teie poolt lepingu sõlmimisel või päringu tegemisel edastatud vajalikke isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, meie toodete saatmiseks, teenuste osutamiseks või küsimustele vastamiseks.

a. Kontaktitaotlus

Selleks, et töödelda Teie päringut, mille olete teinud telefoni, posti või elektronposti teel, ja saaksime sellele vastata, töötleme Teie poolt seoses päringuga edastatud isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad igal juhul nimi, vastuse saatmiseks vajalikud aadressiandmed nagu e-posti aadress, postiaadress või faksinumber, samuti teised andmed, mida meile oma teates edastate.

Me töötleme Teie isikuandmeid kliendi küsimustele vastamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• meie õigustatud huvide kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt a; meie õigustatud huvi seisneb kontaktitaotluse puhul asjatundliku vastuse andmises. 

b. Lepingu sõlmimine

Kui tellite telefoni ja e-posti teel või personaalselt mõne meie tasulise või tasuta toote või teenuse, töötleme Teie isikuandmeid tellimuse vastuvõtmiseks, täitmiseks ja toodete või teenuste Teieni toimetamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. 

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täideviimiseks ja lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• lepingu täideviimiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt b.

c. Krediidikontroll

Kui oleme sõlminud vahetarbimise lepingu, jätame enda õiguslike huvide kaitseks õiguse vajadusel küsida matemaatilis-statistilisel meetodil põhinevat krediidiinfot järgmisest firmast: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstrasse 11, 90489 Nuremberg, Germany  

Krediidikontrolliks vajalikud isikuandmed ja info saadame edasi ning kasutame nende põhjal statistilise analüüsi tulemusel välja arvutatud maksejõuetuse tõenäosuse näitajaid. Krediidiinfo võib sisaldada tunnustatud matemaatilis-statistilisel meetodil arvutatud väärtusi (skoore). Kliendi maksujõuetus arvutatakse välja paljude erinevate tunnuste põhjal, näiteks sissetulek, aadressiandmed, elukutse, perekonnaseis ja senine maksekäitumine. Tulemust väljendatakse rahalises väärtuses (nn skoor). Sel viisil saadud andmed on meile aluseks lepingulise suhte alustamisel, täideviimisel või lõpetamisel. Makseviisi valiku pakkumine ei sõltu ülalnimetatud informatsioonist. 

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingulise suhte alustamiseks, täideviimiseks või lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• meie õigustatud huvide kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb rahalise tagatise saamises toodangu või teenuse eest, ennetamaks maksejõuetuse tekkimist ja pettust. 

 

V. Andmete töötlemine lepingu täideviimisel

Lepingu täideviimisel töötleme Teie isikuandmeid järgmiselt: 

a. Teenuste osutamisel

Kui lepingu täideviimiseks on vajalik, töötleme Teie isikuandmeid teenuste osutamiseks, näiteks selleks, et Teiega ühendust võtta, kaupu tarnida, küsimustele selgitusi anda või teenindust pakkuda.

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täideviimiseks või lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• lepingu täideviimiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt b.

b. Maksed

Maksetegevuse korraldamiseks kaasame makseteenuse pakkujaid ja pankasid.

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täideviimiseks või lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• lepingu täideviimiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt b.

c. Õigusnormidest kinnipidamine

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu täideviimisega seotud õigusnormidest kinnipidamise eesmärgil. Õigusnormide hulka kuuluvad eriti kaubandus-, äri- ja maksuõigusest tulenevad andmete säilitamise tähtajad.

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täideviimiseks või lõpetamiseks järgmistele õiguslikele alustele toetudes:

• vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt c allume me kaubandus-, äri- ja maksuõigusest tulenevatele õigusnormidele, millest peame kinni pidama.

d. Õigusnormide täitmine

Me töötleme Teie isikuandmeid oma õiguste teostamiseks ja õigusnõuete esitamiseks. Samuti töötleme Teie isikuandmeid, et ennast õigusnõuete korral kaitsta. Lisaks töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui see peaks osutuma vajalikuks õigusrikkumistega seotud kaitse ja uurimise eesmärgil.

Me töötleme Teie isikuandmeid õigusnormide täitmise eesmärgil:

• meie õigustatud huvide kaitseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele artikkel 6 lõige 1 punkt f, juhul kui peaksime õigusnõudeid esitama, ennast õigusvaidluste korral kaitsma või õigusrikkumisi ennetama ja uurima.

 

VI. Andmete säilitamise aeg

1. Veebilehe kasutamine informatsiooni otsimiseks

Kui kasutate veebilehte vaid informatsiooni otsimiseks, salvestame Teie isikuandmed enda serverisse vaid veebilehe külastuse ajaks. Pärast veebilehelt lahkumist kustutatakse Teie andmed viivitamata. Serveri logifailis säilitatakse andmeid 1 kuu.

Meie poolt installeeritud küpsised kustutatakse reeglina pärast veebilehelt lahkumist. See ei kehti siiski log in küpsiste kohta, mida säilitatakse 24 tundi. See ei kehti ka Google Analytics‘i veebi analüüsi tööriistade poolt paigaldatud küpsiste kohta. Need salvestatakse Teie seadmesse kuni 2 aastaks. Dienst Hotjar‘i poolt paigaldatud küpsiseid säilitatakse kuni 365 päeva. Te võite paigaldatud küpsised igal ajal ise ära kustutada. 

2. Veebilehe aktiivne kasutamine, kontaktitaotlus ja lepingute sõlmimine  

Meie veebilehe aktiivse kasutamise korral, samuti väljaspool veebilehte tehtud kontaktitaotluse korral ja lepingute sõlmimisel salvestame Teie isikuandmed esialgu Teie päringule vastuse saatmiseni. Ärisuhete loomise ja lepingu sõlmimise korral salvestame Teie isikuandmed meie ärisuhete või lepinguliste suhete kestuse ajaks. See hõlmab ka lepingu algatamist (lepingueelsed õigussuhted) ja lepingu lõpetamist.

Lisaks salvestame Teie isikuandmed, mida vajadusel saab tõendusmaterjalina kasutada, meie suhetest tulenevate, mistahes õiguslike nõuete aegumiseni. Reeglina kehtib 12 kuni 36 kuune aegumistähtaeg, aga aegumistähtaeg võib olla ka 30 aastat.

Aegumistähtaja möödudes kustutame Teie isikuandmed, kui seadusega ei ole kehtestatud andmete säilitamise kohustust, näiteks Äriseadustiku (§ 238, § 257 lõige 4 HGB) või Maksuseadustiku (§ 147 lõiked 3, 4 AO) alusel. Andmete säilitamise kohustus võib kesta kuni kümme aastat.

 

VII. Adressaatide rühmad

Kõigepealt puutuvad Teie isikuandmetega kokku need meie töötajad, kes vahetult tegelevad teenuse pakkumisega. Lisaks edastame Teie isikuandmed seadusega lubatud mahus või eeskirjade kohaselt teistele adressaatidele, kes osutavad meile veebilehe või lepingu sõlmimisega seotud teenuseid. Teie isikuandmete edastamise oleme tellimuse täitmiseks piiranud kõige hädavajalikumaga. Meie teenusepakkujad on osaliselt meie poolt volitatud töötajad, kes kohtlevad Teie isikuandmeid rangelt meie juhiste kohaselt.

Teie isikuandmetega puutuvad kokku järgmistesse rühmadesse kuuluvad isikud:

• makseteenuste pakkujad ja pangad maksekorralduste töötlemisel,

• IT-teenuste pakkujad meie veebilehe haldamisel ja hostimisel või rakenduste haldamisel,

• õigusnõustajad õigusnõuete esitamise korral.

 

VIII. Kolmandasse riiki saatmine

Google tööriistade kasutamisel saadame Teie lühendatud IP-aadressi USA-sse. Andmete saatmine kolmandasse riiki põhineb komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsusel (EL) 2016/1250 isikuandmete kaitse piisavuse kohta ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ.

Rohkem me Teie isikuandmeid väljaspool ELi või EMPd asuvatesse riikidesse ei saada ning ei edasta neid ka rahvusvahelistele organisatsioonidele.

 

IX. Teie õigused andmesubjektina

Andmesubjektina võite seadusest tulenevalt rakendada meie suhtes järgmisi õigusi: 

Õigus andmetega tutvumisele: Teil on alati õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 nõuda meilt kinnitust selle kohta, kas töödeldakse Teid käsitlevaid isikuandmeid. Kui see on nii, siis on Teil vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 õigus küsida, milliseid andmeid töödeldakse ja saada täiendavat infot (nt andmete töötlemise eesmärk, isikuandmete kategooriad, isikuandmetega kokku puutuvad töötajad, kavandatav säilitamisaeg, Teie õigused, andmete päritolu, otsustamisprotsessi automatiseerimine ja garantii andmete edastamisel kolmandasse riiki) samuti võite nõuda enda andmetest tehtud koopiat.

Õigus andmete parandamisele: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 16 õigus nõuda meilt Teie kohta käivate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või vigased. 

Õigus andmete kustutamisele: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 õigus nõuda meilt Teie kohta käivate isikuandmete viivitamatut kustutamist. Andmete kustutamist ei saa nõuda juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik

• sõnavabaduse ja info esitamise õiguse kasutamiseks, 

• meile kohustuslike õigusnormide täitmiseks (nt dokumentide säilitamise kohustus),

• õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus töötlemise piiramisele: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 18 õigus nõuda meilt Teie isikuandmete töötlemise piiramist. 

Õigus andmete ülekandmisele: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 20 õigus nõuda meilt Teie poolt meie kasutusse antud Teid puudutavate isikuandmete edastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. 

Taganemisõigus: Teil on edaspidiseks kohaldamiseks õigus tühistada nõusolek, mille olete andnud enda isikuandmete töötlemiseks. 

Vastuväite esitamise õigus: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemise kohta, nii et me peame selle protseduuri lõpetama. Vastuväite esitamise õigus kehtib ainult isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 21 ettenähtud piires. Samuti võib isikuandmete töötlemise lõpetamine olla vastuolus meie huvidega ja me meil on õigus Teie andmeid vastuväite esitamisele vaatamata edasi töödelda. 

Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele: Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, seda eriti enda elu- või töökohajärgses liikmesriigis või oletatavas õigusrikkumise paigas, kui eeldate, et Teie isikuandmete töötlemisel pole kinni peetud isikuandmete kaitse üldmäärusest. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist.

Meie vastutav järelevalveasutus:   
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefon: 0981 531300
Faks: 0981 53981300
E-post: poststelle@lda.bayern.de 

Soovitame Teil siiski saata kaebuse eelnevalt meie firma isikuandmete kaitse eest vastutavale töötajale. 

Võimaluse korral saatke oma õigusnõudega kirjalik avaldus ülaltoodud aadressile või otse meie firma isikuandmete kaitse eest vastutavale töötajale.

 

X. Teie kohustused isikuandmete esitamisel 

Põhimõtteliselt ei ole Te kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Kui Te seda ei tee, ei saa me ka oma veebilehte Teile kättesaadavaks teha, Teie päringutele vastata ega Teiega lepingut sõlmida. Isikuandmed, mida teenuste pakkumiseks kindlasti vajame, on tähistatud tärniga *. Teiste andmete esitamine on vabatahtlik.

 

XI. Otsustamisprotsessi automatiseerimine / profiili analüüs

Me ei automatiseeri otsustamisprotsessi ega tee profiili analüüsi (Teie isiklike asjaolude analüüs).

 

XII. Lingid teistele veebilehtedele

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad ainult meie veebilehel. Me ei vastuta teiste veebilehtede sisu eest. Eriti kehtib see meie veebilehel viidatud linkide kohta, mis viivad teistele lehtedele, mille sisu me mõjutada ei saa. 

Soovitame Teil kohe, kui lingite mõnele teisele veebilehele, tutvuda sealsete isikuandmete kaitse põhimõtetega.

 

Vastuväite esitamise õiguse kohane informatsioon vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21

Teil on alati õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6 lõige 1 f (andmete töötlemine huvide kaalumise alusel) või artiklile 6 lõige 1 e (andmete töötlemine avalikes huvides) esitada vastuväide enda isikuandmete töötlemise kohta, kui Teie eriline olukord annab selleks põhjuse.

Kui esitate vastuväite enda andmete töötlemise kohta, lõpetame oma tegevuse, välja arvatud juhul kui on kindlaks tehtud mõjuvad õiguslikud põhjused, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või on vaja andmeid töödelda õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. 

 

Vabas vormis esitatud vastuväite võib saata aadressil
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de