Εγγραφα

Λήψεις

Λήψεις

Από εδώ μπορείτε να εκτελέσετε λήψη της δήλωσης προστασίας δεδομένων, των δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης και των δηλώσεων πιστότητας. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από την περιοχή λήψης αρχείων.

Προστασία δεδομένων

μόνο στα αγγλικά διαθέσιμα

 

Data privacy statement for Android TV (S9A and G2A)

Data privacy statement for Netflix 5.0