Ochrana dát

www.metzblue.com

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V ďalšom Vás chceme informovať v súlade s čl. 12, 13, 14 a 21 Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (Datenschutzgrundverord-nung, DSGVO) o zásadách zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky www.metz-ce.de a pri vypracovávaní, uskutočňovaní a ukončení zmluvy s nami.
Za osobné údaje sa považujú jednotlivé dielčie údaje o osobných alebo vecných pomeroch jednej určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. K týmto údajom patria také informácie ako meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. 

 

I. Zodpovedná osoba

Zodpovednou právnickou osobou v zmysle Základného ustanovenia o ochrane osobných údajov je
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-Mail: info@metz-ce.de
 

Kontaktné údaje nášho pracovníka povereného ochranou osobných údajov:
Jürgen Schmidt
E-Mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Informatívne používanie webovej stránky

Máte možnosť navštíviť našu webovú stránku bez toho, aby ste museli zadať údaje týkajúce sa Vašej osoby. Keď používate našu webovú stránku iba pre získanie informácií, teda bez toho, aby ste sa prihlásili alebo aby ste akýmkoľvek iným spôsobom poskytli informácie týkajúce sa Vašej osoby, nespracovávame žiadne osobné údaje, s výnimkou tých dát, ktoré sprostredkuje Váš prehliadač pre to, aby sme Vám umožnili navštíviť našu webovú stránku, ako aj tých informácií, ktoré nám sú sprostredkované v rámci používaných cookies pre uskutočnenie štatistickej analýzy využívania našej webovej stránky. 

Pre účely technického poskytnutia webovej stránky je nevyhnutné, aby sme spracovali určité, od Vás automaticky sprostredkované informácie, aby Váš prehliadač mohol našu webovú stránku zobraziť a aby ste Vy túto webovú stránku mohli používať. Tieto informácie sa pri každom vstupe na našu internetovú stránku automaticky zachytia a následne sú uložené do protokolového súboru nášho servera. Tieto informácie sa vzťahujú k počítačovému systému vstupujúceho počítača. Pritom sa zaznamenávajú nasledujúce informácie: host, IP adresa používateľa, prípadne aj jeho meno, dátum a čas vstupu.

Údaje z našej webovej stránky využíva Piwik (teraz označený Matomo, pozri matomo.org), Open-Source služba webovej analýzy, konformná s ochranou osobných údajov. Vďaka tomu máme možnosť optimalizovať naše webové stránky a upravovať ich tak, aby k nim mali používatelia čo najjednoduchší prístup. Piwik používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať spôsob používania webovej stránky. Zhromaždené dáta (okrem iného čas vstupu, vyvolaná stránka, prehliadací program - browser, prevádzkový systém) sa ukladajú v databáze. Všetky IP adresy sa pred uložením skracujú (odstraňuje sa posledný pár čísel). Vďaka tomu vieme iba to, z ktorej siete Váš dotaz prišiel, ale nie je nám možné zistiť, z ktorého počítača. Informá-cie o používaní tejto webovej stránky (vrátane anonymizovanej IP adresy) získané prostredníctvom cookies zostávajú v okruhu pôsobnosti spoločnosti Metz Consumer Electronics GmbH. Spoločnosť Metz Consumer Electronics GmbH tieto informácie spracováva pre účely vyhodnotenia používania webovej stránky a pre zostavovanie reportov týkajúcich sa jej aktivít. Zásadne však nedochádza k prepájaniu uložených údajov s inými zdrojmi dát alebo k ich odovzdávaniu tretím stranám.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov u spoločnosti Piwik/Matomo nájdete pod  matomo.org/privacy

Vaše osobné údaje spracovávame pre technickú prípravu našej webovej stránky na základe nasledujú-cich právnych predpisov:

• pre splnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO, pokiaľ naše webové stránky navštívite za účelom získania informácií o našich produktoch alebo o nami poskytovaných službách; a

• pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO, aby sme Vám mohli technicky dať k dispozícii naše webové stránky. Náš oprávnený záujem pritom spočíva v tom, že Vám chceme dať k dispozícii pútavé, technicky funkčné a používateľsky výhodné webové stránky, ako aj v snahe podniknúť opatrenia nevyhnutné pre ochranu našej webovej stránky pred kybernetickými rizikami, a ktoré tiež súčasne zabránia tomu, aby sa naše webové stránky stali zdrojom možných kybernetických rizík, ktoré by ohrozili iných používateľov.
 

III. Aktívne používanie webovej stránky a uzavretie zmluvy

Okrem čisto informatívneho používania našej webovej stránky máte možnosť využiť našu webovú stránku aj aktívne, napríklad pre objednávanie katalógov, vyhľadávanie špecializovaných obchodníkov vo Vašej blízkosti, máte tiež možnosť zaregistrovať sa na odber nášho informačného bulletinu alebo nadviazať s nami kontakt. Okrem vyššie uvedeného spracovania Vašich osobných údajov pri čisto informatívnom používaní webovej stránky naviac spracovávame aj ďalšie Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky, respektívne pre spracovanie Vašich dotazov a pre vypracovanie a doručenie odpovedí na ne. 

a. Kontaktné dotazy

Aby sme mohli spracovávať Vaše otázky, s ktorými sa na nás obraciate, napríklad cez kontaktný formulár alebo cez našu E-mailovú adresu, a odpovedať na ne, spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v súvislosti s tým oznámili. K tomu patrí v každom prípade Vaše meno a Vaša E-mailová adresa, ako aj ostatné informácie, ktoré ste nám poskytli a poslali v rámci Vašej správy. 

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom zodpovedania otázok používateľov na základe nasledujúcich právnych predpisov:

• pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO; naším oprávneným záujmom je okrem iného aj vecné zodpovedanie kontaktných dotazov. 

b. Uzavretie zmluvy

Pokiaľ si v rámci našej webovej stránky objednáte niektorú z našich služieb (napr. zaslanie katalógu), musíme spracovať Vaše osobné údaj, aby sme mohli objednávku prijať, spracovať a dať Vám objednané produkty alebo služby k dispozícii. Pritom spracovávame údaje, ktoré sa dajú vyčítať z jednotlivých zadávacích formulárov (povinné údaje sú pritom označené *, všetky ďalšie údaje sú dobrovoľné):

• Oslovenie
• Priezvisko
• Ulica/číslo domu
• Poštové smerovacie číslo
• Miesto
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Ostatné údaje, ktoré nám oznámite spolu s Vašou správou

Vaše osobné údaje spracovávame pre založenie, uskutočnenie a ukončenie úkonov na základe nasledujúcich právnych predpisov:

• pre splnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

c. Informačný bulletin

Spracovanie údajov pri prihlásení na odber E-mailového informačného bulletinu

Keď sa prihlásite k odberu nášho informačného bulletinu, spracujeme tie údaje, ktoré sú pre tento účel potrebné alebo ktoré ste nám zvlášť oznámili, aby sme Vám mohli pravidelne posielať náš E-mai-lový informačný bulletin. 

Vaše osobné údaje pre zasielanie nášho informačného bulletinu spracovávame na základe nasledujú-cich právnych predpisov:

• na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO.
 

IV. Kontaktné dotazy a uzatváranie zmlúv mimo webovej stránky

Pokiaľ nám pošlete kontaktný dotaz alebo ak chcete s nami uzavrieť zmluvu nie prostredníctvom na-šej webovej stránky, ale cez iné komunikačné cesty (napr. cez E-Mail, telefonicky, osobne), spracujeme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii o.i. v rámci uzatvárania zmluvy alebo v rámci dotazu a ktoré sú potrebné pre uzavretie zmluvy, pre dodanie našich produktov alebo služieb, alebo pre zodpovedanie Vášho dotazu. 

a. Kontaktné dotazy

Aby sme mohli spracovať Vaše dotazy, ktoré ste nám položili telefonicky, v liste alebo ktoré ste poslali na našu E-mailová adresu, a doručiť Vám príslušné odpovede, spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v súvislosti s tým oznámili. K tomu patrí v každom prípade Vaše meno a informácie o Vašich adresách, ako napríklad E-mailová adresa, poštová adresa alebo číslo telefaxu, aby sme Vám mohli poslať odpoveď, ako aj ostatné informácie, ktoré ste nám poslali v rámci Vašej správy. 

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom zodpovedania otázok používateľov, a to na základe nasledujúcich právnych predpisov:

• pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO; náš oprávnený záujem spočíva vo vecnom zodpovedaní kontaktných dotazov. 

b. Uzavretie zmluvy

Pokiaľ si objednáte niektorý z našich platených alebo zdarma poskytovaných produktov alebo služieb o.i. telefonicky, prostredníctvom E-mailu alebo osobne, spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme Vašu objednávku mohli prijať, vybaviť a dať Vám k dispozícii objednané produkty alebo služby. 

Vaše osobné údaje spracovávame pre založenie, uskutočnenie a ukončenie potrebných úkonov na základe nasledujúcich právnych predpisov:

• pre splnenie zmluvy alebo pre uskutočnenie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

c. Overenie bonity

Pokiaľ poskytujeme výkony pred vykonaním platby, vyhradzujeme si pre zachovanie našich oprávne-ných záujmov právo získať údaje o bonite objednávateľa na základe matematicko-štatistických postu-pov prostredníctvom nasledujúceho podniku: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

Za týmto účelom postupujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné pre overenie bonity a vyhodnocuje-me získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti výpadku platby. Informácia o bonite môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (Score hodnoty), vyrátané na základe vedecky uznávaných ma-tematicko-štatistických postupov. Pritom sa vyvodzujú prostredníctvom množstva charakteristických znakov, ku ktorým patria napríklad príjmy, adresy, povolanie, rodinný stav a doterajšia platobná morálka, závery o pravdepodobnosti budúceho rizika výpadku platby zo strany zákazníka. Výsledok sa vyjadruje vo forme platobnej hodnoty (tzv. score). Týmto spôsobom získané informácie sú základom pre naše rozhodnutie o založení, vykonaní alebo ukončení zmluvného pomeru. Možnosť voľby niektorého z ponúkaných spôsobov platby však nezávisí na informáciách tohto druhu. 

Vaše osobné údaje spracovávame pre založenie, vykonanie a ukončenie zmluvného pomeru na základe nasledujúcich právnych noriem:

• pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva vo finančnom zabezpečení nami pred platbou poskytnutých úkonov a v ochrane proti výpadku platby a vo vylúčení podvodu. 
 

V. Spracovanie údajov v priebehu uskutočňovania zmluvy

V priebehu uskutočňovania zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom: 

a. Poskytnutie výkonu

Pokiaľ to je v rámci plnenia zmluvy potrebné, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom poskytnu-tia výkonov, napríklad aby sme nadviazali kontakt s Vami, dodali Vám tovar, odpovedali na doplnkové otázky a poskytli Vám servisné výkony. 

Vaše osobné údaje spracovávame pri zakladaní, uskutočňovaní a ukončení zmluvy na základe nasledu-júcich právnych predpisov:

• pre splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, alebo pre uskutočnenie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

b. Platby

Pri uskutočňovaní platieb používame služby sprostredkovateľov a bánk. 

Vaše osobné údaje spracovávame pri zakladaní, uskutočňovaní a ukončovaní zmluvy na základe nasledujúcich právnych podkladov:

• pre splnenie zmluvy alebo pre vykonanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

c. Dodržiavanie zákonných predpisov

Vaše osobné údaje okrem toho spracovávame tiež preto, aby sme splnili ostatné zákonmi uložené povinnosti, ktoré sa nás týkajú v súvislosti s uskutočňovaním zmluvy. Patria k nim predovšetkým lehoty povinného uschovávania obchodných, živnostenských alebo daňových podkladov a listín. 

Vaše osobné údaje spracovávame pri zakladaní, uskutočňovaní a ukončovaní zmluvy na základe nasledujúcich právnych podkladov:

• pre splnenie právneho záväzku, ktorý sme povinní uskutočniť podľa čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO predovšetkým v spojitosti s obchodnými, živnostenskými alebo daňovými právnymi predpismi.

d. Presadzovanie práva

Vaše osobné údaje okrem toho spracovávame preto, aby sme uplatnili naše práva a aby sme mohli presadzovať naše právne nároky. Naviac Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom. A nakoniec spracovávame Vaše osobné údaje v tých prípadoch, keď to je potrebné pre znemožnenie alebo pre prenasledovanie trestných činov. 

Vaše osobné údaje spracovávame pre presadzovanie práva:

• pre zachovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO, pokiaľ uplatňujeme naše právne nároky alebo keď sa bránime pri právnych sporoch, alebo keď je naším cieľom zabrániť spáchaniu trestných činov alebo tieto činy objasniť.
 

VI. Trvanie uloženia údajov

1. Informatívne využívanie webovej stránky

Pri čisto informatívnom využívaní našej webovej stránky ukladáme Vaše osobné údaje na našich serveroch po dobu Vašej návštevy na našej webovej stránke. Ihneď po tom, ako našu webovú stránku opustíte, Vaše osobné údaje zasa vymažeme. Serverlog súbory však ukladáme po dobu 1 mesiaca. 

Po opustení našej webovej stránky spravidla tiež vymazávame aj cookies, ktoré sme inštalovali. To však neplatí pre Log In cookies. Tie zostávajú uložené po dobu 24 hodín. Tu sú však výnimkou tie cookies, ktoré boli nainštalované nástrojom webovej analýzy Google Analytics. Tie zostávajú uložené vo Vašom prístroji po dobu až 2 rokov. Cookies, ktoré nainštaluje služba Hotjar, zostávajú uložené až po dobu 365 dní. Máte však možnosť nainštalované cookies kedykoľvek vymazať sami.

2. Aktívne využívanie webovej stránky, kontaktné dotazy a uzatváranie zmlúv 

Pri aktívnom používaní našej webovej stránky, ako aj pri kontaktných dotazoch a pri uzatváraní zmlúv mimo webovej stránky ukladáme Vaše osobné údaje najprv dovtedy, kým na Váš dotaz neodpovieme. Ak dôjde ku vzniku obchodného vzťahu alebo k uzavretiu zmluvy, Vaše osobné údaje zostanú uložené po celú dobu trvania nášho obchodného vzťahu, resp. po dobu trvania zmluvného pomeru. Táto úprava zahŕňa aj obdobie prípravy zmluvy (predzmluvný právny vzťah) a obdobie ukončenia trvania zmluvy. 

Naviac ukladáme Vaše osobné údaje až do doby vypršania alebo premlčania prípadných právnych nárokov, ktoré vyplývajú z nášho vzťahu s Vami, aby sme ich prípadne mohli použiť ako dôkazný prostriedok. Premlčacia lehota má spravidla dĺžku medzi 12 a 36 mesiacmi, môže však mať dĺžku až 30 rokov. 

Po uplynutí premlčacej doby Vaše osobné údaje vymažeme, s výnimkou prípadov, kde je zákonom daná povinnosť uchovávať dáta dlhšie, napríklad ustanoveniami obchodného zákonníka – Handelsge-setzbuch (§§ 238, 257 odst. 4 HGB) alebo Odvodového poriadku – Abgabenordnung (§ 147 odst. 3, 4 AO). Táto povinnosť ukladať údaje môže platiť na dobu dvoch až desiatich rokov.
 

VII. Kategórie príjemcov

Prístup k Vašim osobným údajom majú spočiatku iba naši spolupracovníci, pokiaľ je ich úlohou Vašu záležitosť vybaviť. Okrem toho postúpime Vaše osobné údaje, pokiaľ to zákony povoľujú alebo priamo vyžadujú, iným príjemcom, ktorí pre nás vykonávajú služby súvisiace s našou webovou stránkou alebo s uzavretím zmluvy. Odovzdávanie Vašich osobných údajov pritom čo najviac obmedzujeme, predo-všetkým na tie prípady, ktoré súvisia s uzavretím zmluvy. Naši vykonávatelia služieb sčasti dostávajú Vaše osobné údaje ako vykonávatelia objednávky a sú pri používaní Vašich osobných údajov prísne viazaní našimi pokynmi. 

V ďalšom pre Vás uvádzame kategórie príjemcov Vašich osobných údajov: 

• Poskytovatelia platobných služieb a banky pri vybavovaní platby,

• Poskytovatelia IT služieb pri administrácii a hostingu našej webovej stránky alebo prevádzkovaní našich apps,

• Právni poradcovia pri uplatňovaní našich nárokov.
 

VIII. Transfer do tretích krajín

V rámci nasadenia nástrojov Google prenášame Vašu skrátenú IP adresu do Spojených štátov. Transfer dát je podložený vykonávacím rozhodnutím (EU) 2016/1250 Komisie ES zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranosti poskytovania ochrany dát podľa Ochranného štítu dát EU-US. 

Inak neprenášame Vaše osobné údaje do štátov, ktoré nie sú súčasťou EÚ resp. EHP a nepostupujeme ich ani medzinárodným organizáciám.  
 

IX. Vaše práva osôb, ktorých sa táto záležitosť týka

Na základe zákonných predpokladov máte ako osoba, ktorej sa to týka, nasledujúce práva, ktoré môžete proti nám uplatňovať: 

Právo na poskytnutie informácií: Máte právo v rámci čl. 15 DS-GVO kedykoľvek od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracovávame zodpovedajúce osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Pokiaľ tomu tak je, máte v rámci čl. 15 DS-GVO ďalej právo dostať informácie o týchto osobných údajoch, ako aj určité ďalšie  informácie (napr. účel tohto spracovania dát, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, plánované doby uloženia údajov, Vaše práva, pôvod údajov, používanie systémov automatizovaného rozhodovania a v prípade transferov údajov do tretích krajín vhodné záruky) a máte tiež právo dostať kópie Vašich dát. 

Právo na opravu dát: Máte právo od nás na základe článku 16 DS-GVO požadovať, aby sme opravili uložené osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ tieto uložené údaje sú nesprávne alebo ak obsahujú chyby.  

Právo na vymazanie dát: Máte právo od nás na základe predpokladov podľa článku 17 DS-GVO poža-dovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Právo na vymazanie dát okrem iného nie je dané, keď spracovanie osobných údajov je potrebné pre 

• výkon práva na slobodné vyjadrenie názoru a na informácie, 

• splnenie právneho záväzku, ktorému sa musíme podrobiť (napr. zákonné lehoty pre ukladanie údajov),

• uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov. 

Právo na obmedzenie spracovávania:  Máte právo od nás na základe predpokladov podľa článku 18 DS-GVO požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov. 

Právo na odovzdanie dát:  Máte právo od nás na základe predpokladov podľa článku 20 DS-GVO od nás požadovať, aby sme Vám odovzdali v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte príslušné osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii. 

Právo na odvolanie súhlasu: Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov, s platnosťou aj pre budúcnosť. 

Právo na vznesenie námietok:  Máte právo od nás na základe predpokladov podľa článku 21 DS-GVO vzniesť námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, na základe týchto námietok musíme spracovávanie Vašich osobných údajov ukončiť. Právo na vznesenie námietok platí iba v medziach, ktoré sú určené ustanoveniami článku 21 DS-GVO. Okrem toho môžu naše záujmy byť v rozpore s ukončením spracovávania, takže napriek Vami vzneseným námietkam môžeme mať právo Vaše osobné údaje naďalej spracovávať. 

Právo na podanie sťažnosti u dozorného úradu:  Máte právo od nás na základe predpokladov podľa článku 77 DS-GVO podať sťažnosť u dozorného úradu, predovšetkým v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavate, v ktorom sa nachádza Vaše pracovisko alebo v mieste, v ktorom došlo k možnému previneniu, pokiaľ zastávate názor, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, predstavuje porušenie DS-GVO. Právo na podanie sťažnosti platí bez ohľadu na iné administratívno-právne alebo súdne opravné prostriedky. 
 

Pre nás príslušným dozorným úradom je:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefón: 0981 531300
Telefax: 0981 53981300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 

Odporúčame Vám však, aby ste sťažnosť vždy najprv poslali nášmu spolupracovníkovi, ktorý je poverený vedením agendy ochrany osobných údajov. 

Vaše podania týkajúce sa výkonu Vašich práv by mali byť podľa možnosti vypracované písomnou formou a adresované na vyššie uvedené miesto alebo priamo na nášho pracovníka povereného agendou ochrany osobných údajov.
 

X. Rozsah Vašich povinností poskytnúť dáta

V zásade nemáte za povinnosť oznamovať nám Vaše osobné údaje. Ak to ale neurobíte, nedáme Vám k dispozícii naše webové stránky, neodpovieme na Vaše otázky alebo nebudeme môcť s Vami uzavrieť žiadnu zmluvu. Osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre vyššie uvedené spracovávanie údajov, sú označené *. Ostatné údaje sú dobrovoľné a nemusia byť uvedené.

 

XI. Automatizované rozhodovanie / profiling

Nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie alebo profiling (automatizovanú analýzu Vašich osobných pomerov).

 

XII. Odkazy na iné webové stránky

Toto prehlásenie o ochrane dát platí výlučne pre naše webové stránky. Nezodpovedáme za obsah externých internetových stránok. Platí to predovšetkým pre odkazy na iné webové stránky, ktoré sú uvedené na našich webových stránkach, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. 

Pokiaľ prostredníctvom odkazov prejdete na inú webovú stránku, odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili s ustanoveniami, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke.


Informácie o Vašom práve podávať námietky, čl. 21 DS-GVO

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti spracovávaniu Vašich údajov, založené na ustanove-niach článku 6 odst. 1 f DS-GVO (Spracovanie údajov na základe porovnania oprávnených záujmov) alebo článku 6 odst. 1 e DS-GVO (Spracovanie údajov vo verejnom záujme), pokiaľ pre to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej zvláštnej situácie. 

Pokiaľ takéto námietky uplatníte, nebudeme už Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, až na výnimky, pri ktorých môžeme uviesť závažné dôvody pre spracovávanie, ktoré sú významnejšie než Vaše práva, záujmy a slobody, alebo pokiaľ je spracovávanie údajov nevyhnutné pre uplatňovanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

 

Námietky je možné uplatňovať odoslaním neformálneho prípisu na adresu
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de