Ochrana údajů

www.metzblue.com

Ochrana Vašich osobních údajů je nám velice důležitá. V následujícím textu Vás na základě čl. 12, 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, v Německu DSGVO) budeme informovat o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek www.metz-ce.de a při odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy s námi.
Osobní údaje jsou jednotlivé informace týkající se osobních a věcných poměrů identifikované či identifikovatelné fyzické osoby. K těmto údajům patří například jméno, adresa, číslo telefonu a datum narození. 
 

 

I. Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je
Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
E-mail: info@metz-ce.de
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jürgen Schmidt
E-mail: datenschutz@metz-ce.de

 

II. Informativní využití webových stránek

Naše webové stránky můžete používat, aniž byste zadávali jakékoliv informace o své osobě. Pokud naše stránky používáte pouze informativně, pokud se tedy ani nepřihlásíte ani jakýmkoliv jiným způsobem nezprostředkujete informace o své osobě, nezpracováváme žádné osobní údaje. Výjimku tvoří údaje, které nám v rámci umožnění návštěvy našich stránek zprostředkuje Váš prohlížeč, a dále informace, které se nám za účelem statistické analýzy využívání naší stránky zprostředkují prostřednictvím využívaných cookies. 

Za účelem zpřístupnění naší webově stránky je z technických důvodů nutné, abychom zpracovali určité, automaticky shromážděné údaje o Vás. Díky těmto informacím dokáže Váš prohlížeč naše stránky zobrazit tak, abyste je mohli používat. Tyto informace se při každém vyvolání naší stránky automaticky zaevidují a uloží v protokolových souborech na našem serveru. Tyto informace se týkají počítačového systému počítače, ze kterého byla stránka vyvolána. Takto se shromažďují následující informace: host, IP adresa uživatele, příp. i uživatelské jméno, datum a čas přístupu.

Naše webové stránky využívají Piwik (nyní nazývaný Matomo, viz matomo.org), otevřenou službu webové analýzy, která je v souladu s ochranou osobních údajů. Tato analýza nám umožní stránky pro Vás optimalizovat a uživatelsky zpříjemnit. Piwik využívá tzv. cookies - textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání příslušných webových stránek. Shromážděné údaje (kromě jiného čas přístupu, vyvolaná stránka, použitý prohlížeč, operační systém) se uloží do databáze. IP adresy se ukládají zásadně ve zkrácené formě (odejme se poslední n-tice). Víme poté, ze které sítě přišel Vás dotaz, ale nevíme přesně, ze kterého počítače. Informace o užívání této webové stránky (včetně anonymizované IP adresy vytvořené pomocí cookie) zůstávají ve svrchovanosti společnosti Metz Consumer Electronics GmbH. Metz Consumer Electronics GmbH využívá tyto informace, aby vyhodnotila užívání svých webových stránek a sestavila zprávy o webových aktivitách jejích uživatelů. Rozhodně nedojde k propojení takto uložených údajů s jinými zdroji dat ani k předání údajů třetím stranám.

Další informace týkající se ochrany údajů u Piwik/Matomo najdete zde:
matomo.org/privacy

Osobní údaje, které slouží technickému zpřístupnění našich webových stránek, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění smlouvy nebo plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR, pokud jste naše stránky navštívili za účelem informovat se o našich výrobcích a službách; a

• pro ochranu oprávněných zájmů naší firmy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, pokud jde o technické zajištění disponibility naší stránky. Náš oprávněný zájem zde spočívá ve snaze dát Vám k dispozici zajímavé, technicky zajištěné a uživatelsky přátelské webové stránky a učinit opatření, která chrání naše stránky před kybernetickými riziky a zároveň zajišťují, aby naše stránky nepředstavovaly žádná kybernetická rizika pro ostatní.
 

III. Aktivní využití webových stránek a uzavření smlouvy

Kromě čistě informativního využití můžete naše webové stránky využít rovněž aktivně, např. abyste si objednali katalogy, vyhledali prodejce ve svém okolí, zaregistrovali se pro náš newsletter nebo nás kontaktovali. V takovém případě zpracováváme kromě dříve jmenovaných osobních údajů postačujících při čistě informativní návštěvě našich stránek i další osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky popř. ke zpracování a zodpovězení Vašeho dotazu. 

a. Kontaktní dotazy

Abychom mohli zpracovat a zodpovědět Vaše dotazy, obdržené prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové adresy, musíme zpracovat údaje, které jste nám o sobě v souvislosti s Vaším dotazem sdělili. K nim patří v každém případě Vaše jméno a e-mailová adresa, které jsou nutné pro zaslání odpovědi, jakož i další ve Vaší zprávě sdělené údaje. 

Osobní údaje, sloužící zodpovězení dotazů uživatelů, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro ochranu oprávněných zájmů naší firmy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR; náš oprávněný zájem spočívá ve správném zodpovězení dotazu. 

b. Uzavření smlouvy

Pokud si v rámci naší webové stránky objednáte některou z našich služeb (např. zaslání katalogu), zpracujeme Vaše osobní údaje, které nám umožní přijmout a zpracovat Vaši objednávku a poskytnout Vám objednané výrobky nebo služby. Přitom zpracováváme údaje, které jsou zjevné z příslušného zadávacího formuláře (povinné údaje jsou označeny *, všechny ostatní údaje jsou dobrovolné):

• Oslovení
• Příjmení
• Ulice/číslo domu
• PSČ
• Místo
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Další údaje, které jste nám ve své zprávě sdělili

Vaše osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění smlouvy nebo plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

c. Newsletter

Údaje zpracovávané při přihlášení k odběru e-mailového newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracováváme pro to potřebné nebo Vámi za tím účelem zprostředkované údaje, které nám umožní Vám náš newsletter pravidelně zasílat. 

Vaše osobní údaje, sloužící zasílání newsletteru, zpracováváme na následujících právních základech:

• díky Vašemu vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR.
 

IV. Kontaktní dotazy a uzavření smlouvy mimo naše webové stránky

Pokud s námi navážete kontakt nebo uzavřete smlouvu prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, než jsou naše webové stránky (např. e-mailem, telefonicky, osobně), zpracujeme Vaše osobní údaje, které jste nám při navázání kontaktu či uzavření smlouvy dali k dispozici a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, poskytnutí objednaných výrobků či služeb nebo zodpovězení Vašich dotazů. 

a. Kontaktní dotazy

Za účelem zpracování a zodpovězení dotazů obdržených telefonicky, poštou nebo e-mailem zpracováváme osobní údaje, které jste nám v souvislosti se svým dotazem sdělili. K nim patří v každém případě Vaše jméno a údaje o adrese (e-mailová či poštovní adresa nebo číslo faxu), které jsou nutné pro zaslání odpovědi, jakož i další ve Vaší zprávě sdělené údaje. 

Osobní údaje, sloužící zodpovězení dotazů uživatelů, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro ochranu oprávněných zájmů naší firmy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR; náš oprávněný zájem spočívá ve správném zodpovězení kontaktních dotazů. 

b. Uzavření smlouvy

Pokud si např. telefonicky, e-mailem nebo osobně objednáte některý z našich placených či bezplatných výrobků nebo služeb, zpracujeme Vaše osobní údaje, které nám umožní přijmout a zpracovat Vaši objednávku a poskytnout Vám objednané výrobky nebo služby. 

Vaše osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění smlouvy nebo plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

c. Kontrola bonity

Pokud má z naší strany dojít k plnění ještě před zaplacením, vyhrazujeme si v zájmu ochrany našich oprávněných zájmů nárok na vyžádání informace o bonitě, získané na základě matematicko-statistických metod, a sice u následující společnosti: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg 

Za tímto účelem zprostředkováváme této společnosti osobní údaje potřebné pro kontrolu bonity a využíváme obdržené informace týkající se statistické pravděpodobnosti platební neschopnosti zákazníka. Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (score), vypočítané na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod. V rámci těchto metod se prostřednictvím různých charakteristických znaků, jako jsou např. příjem, adresa, povolání, rodinný stav a dosavadní platební morálka, usuzuje, jak vysoké je riziko platební neschopnosti příslušného zákazníka. Výsledek se vyjadřuje ve formě číselné hodnoty (tzv. score). Na základě takto získaných informací rozhodneme o zdůvodnění, plnění nebo ukončení smluvního vztahu. Možnosti výběru způsobu uskutečnění platby však nejsou na těchto informacích závislé. 

Osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro ochranu oprávněných zájmů naší firmy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem zde spočívá ve finančním zajištění našeho předem uskutečněného plnění, v ochraně před platební neschopností zákazníka a ve snaze vyhýbat se podvodům. 
 

V. Zpracování údajů v průběhu plnění smlouvy

V průběhu plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje následujícím způsobem:  

a. Uskutečnění plnění

Pokud je to v rámci splnění smlouvy nezbytné, zpracováváme Vaše osobní údaje nutné pro uskutečnění požadovaného plnění, např. navázání kontaktu, dodání zboží, vyjasnění případných dotazů nebo vykonání služby. 

Osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění smlouvy nebo plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

b. Platba

K uzavření platby využíváme poskytovatele platebních služeb a banky. 

Osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění smlouvy nebo plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

c. Dodržování právních předpisů

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem dodržení ostatních právních povinností, které se nás týkají v souvislosti s plněním smlouvy. K nim patří především dodržení obchodních, živnostenských a daňových lhůt pro uchovávání údajů. 

Osobní údaje, sloužící odůvodnění, plnění a ukončení smlouvy, zpracováváme na následujících právních základech:

• pro splnění právních povinností, kterým podléháme na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení GDPR ve spojení s obchodními, živnostenskými a daňovými předpisy.

d. Prosazování práva

Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli uplatnit svá práva a prosadit své právní nároky. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom se proti právním nárokům mohli bránit. A nakonec zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro ochranu před trestnými činy či jejich stíhání.

Osobní údaje, sloužící prosazování práva, zpracováváme:

• pro ochranu oprávněných zájmů naší firmy na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, pokud uplatňujeme právní nároky nebo se obhajujeme v případě právních sporů, případně pokud zabraňujeme či objasňujeme trestné činy.
 

VI. Doba uchovávání

1. Informativní využití webových stránek

Při čistě informativním užívání našich stránek se Vaše osobní údaje ukládají na našich serverech pouze po dobu Vaší návštěvy našich webových stránek. Vaše osobní údaje se vymažou bezprostředně poté, co naše webové stránky opustíte. Protokolové soubory se ale ukládají po dobu 1 měsíce. 

Námi instalovaná cookies se vymažou v principu rovněž ihned po opuštění našich stránek. Neplatí to ale pro log in cookies. Tyto zůstanou uloženy po dobu 24 hodin. Neplatí to ale ani pro cookies, které nainstaloval nástroj webové analýzy Google Analytics. Ty zůstanou na Vašem počítači uloženy po dobu až 2 let. Cookies, instalovaná službou Hotjar, zůstanou uloženy až 365 dní. Instalovaná cookies můžete ale kdykoliv sami vymazat.

2. Aktivní využití webových stránek, jakož i kontaktní dotazy a uzavírání smluv 

Při aktivním užívání našich stránek, jakož i v rámci kontaktních dotazů a uzavírání smluv mimo naše webové stránky, ukládáme Vaše osobní údaje nejprve pouze po dobu vyřizování Vašeho dotazu. Pokud dojde k navázání obchodních vztahů či k uzavření smlouvy, ukládáme Vaše osobní údaje po dobu příslušných obchodních vztahů či po dobu trvání smluvního vztahu. Zahrnuto zde je i navazování smlouvy (předsmluvní právní vztah) a zpracovávání smlouvy. 

Kromě toho ukládáme Vaše osobní údaje tak dlouho, než dojde k promlčení případných právních nároků ze vztahu s Vámi, za účelem případného využití jako důkazní materiál. Promlčecí lhůta trvá zpravidla 12 až 36 měsíců, v některých případech však může trvat až 30 let. 

V okamžiku promlčení vymažeme Vaše osobní údaje, pokud ale neexistuje právní povinnost jejich uchování, např. podle obchodního zákoníku (HGB - (§§ 238, 257 odst. 4 HGB) nebo daňového zákona (AO - § 147 odst. 3, 4 AO). Doba této právní povinnosti jejich uchování může trvat dva roky až deset let.
 

VII. Kategorie příjemců

Povědomost o Vašich osobních údajích získávají nejprve pouze naši zaměstnanci pověření zpracováním Vaší zakázky. V dalším průběhu předáváme Vaše osobní údaje (v právně povoleném či předepsaném rozsahu) dalším příjemcům - dodavatelům služeb, kteří se podílejí na zpracovávání našich webových stránek či plnění smluv. Předávání osobních údajů omezíme v této souvislosti jen na to nejnutnější, potřebné především v souvislosti se zpracováním objednávky. Naši dodavatelé služeb často obdrží Vaše osobní údaje v roli zpracovatelů našich zakázek a jsou proto při zacházení s nimi vázáni našimi předpisy a pokyny. 

Níže jsou vyjmenovány kategorie příjemců, kteří od nás obdrží Vaše osobní údaje: 

• Poskytovatelé platebních služeb a banky při zpracovávání platby,

• Poskytovatelé IT služeb při administraci a hostingu našich webových stránek nebo provozování našich aplikací,

• Právní poradci při uplatňování našich nároků.
 

VIII. Transfer do třetích zemí

V rámci využívání nástrojů společnosti Google přenášíme Vaši zkrácenou IP adresu do USA. Tento datový transfer odpovídá prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES(EU) o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí. 

Kromě tohoto případu nepředáváme žádné osobní údaje do zemí mimo EU resp. EHP ani je nepředáváme mezinárodním organizacím.  
 

IX. Vaše práva v roli subjektu údajů

Za současných právních podmínek Vám jakožto subjektu údajů přísluší následující práva, která proti nám můžete uplatňovat:   

Právo na informaci: Podle čl. 15 nařízení GDPR máte kdykoliv právo vyžadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby. Pokud tomu tak je, jste podle čl. 15 nařízení GDPR dále oprávněni vyžádat si od nás informaci o zpracovávaných údajích společně s dalšími informacemi (např. účel jejich zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie jejich příjemců, plánovaná doba uložení, Vaše práva, původ údajů, využití automatického rozhodování a v případě transferu do třetích zemí odpovídající garance). Navíc máte právo od nás obdržet kopii těchto údajů.  

Právo na opravu: Podle čl. 16 nařízení GDPR máte právo po nás vyžadovat opravu osobních údajů týkajících se Vaší osoby, pokud jsou tyto údaje chybné nebo neodpovídající zcela pravdě.   

Právo na výmaz: Podle čl. 17 nařízení GDPR máte právo po nás vyžadovat okamžitý výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Právo na výmaz neplatí ale mimo jiné v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro  

• výkon práva na svobodu vyjadřování názoru a práva na informace, 

• dodržení právní povinnosti, které podléháme (např. zákonem stanovené lhůty pro uchování údajů),

• uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na omezení zpracování: Podle čl. 18 nařízení GDPR máte právo po nás vyžadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo na přenositelnost údajů: Podle čl. 20 nařízení GDPR máte právo vyžádat si od nás osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

Možnost odvolání souhlasu: Svůj souhlas se zpracováním údajů máte právo kdykoliv s působností do budoucna odvolat. 

Právo vznést námitku: Podle čl. 21 nařízení GDPR máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů, na jejímž základě musíme jejich zpracovávání ukončit. Právo na námitku existuje pouze v mezích stanovených čl. 21 nařízení GDPR. Kromě toho mohou naše zájmy stát v rozporu s ukončením zpracovávání, takže zůstaneme i přes Vaši námitku oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat.  

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:  Podle čl. 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Právo podat stížnost existuje, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.  

Náš příslušný dozorový úřad:   
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Germany
Telefon: 0981 531300
Telefax: 0981 53981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de 

Doporučujeme Vám ale, Vaši stížnost vždy nejprve směrovat k nám, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Žádosti o výkon Vašich práv by měly být v rámci možností vyjádřeny písemnou formou a směrovány na výše uvedenou adresu nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

X. Rozsah Vaší povinnosti poskytnutí osobních údajů

V zásadě nejste povinni nám sdělovat své osobní údaje. Pokud tak ovšem neučiníte, nebudeme schopni Vám dát k dispozici naše webové stránky, zodpovědět Vaše dotazy nebo s Vámi vstoupit do smluvního vztahu. Osobní údaje, které nutně potřebujeme pro výše zmíněné účely zpracování, jsou označeny *. Ostatní údaje jsou dobrovolné a nemusí být vyplněny.

 

XI. Automatizované rozhodování / profilování

Nevyužíváme ani automatizované rozhodování ani profilování (automatizovanou analýzu Vašich osobních poměrů).

 

XII. Odkazy na další webové stránky

Toto prohlášení o ochraně údajů platí výlučně pro naše webové stránky. Nejsme odpovědní za obsahy externích internetových stránek. To platí především pro na našich stránkách zobrazené odkazy na jiné webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. 

Pokud se prokliknete na jiné webové stránky, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich předpisy na ochranu údajů.
 

Informace k Vašemu právu vznést námitku podle čl. 21 nařízení GDPR

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které se děje na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu), pokud k tomu máte důvody, které vyplývají z Vaší mimořádné situace. 

Pokud vznesete námitku, přestaneme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Výjimku tvoří případy, kdy pro jejich další zpracovávání můžeme prokázat závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Námitku můžete vznést neformálně na adrese
Metz Consumer Electronics GmbH
Datenschutz
Ohmstraße 55
90513 Zirndorf, Germany
datenschutz@metz-ce.de